Romanian Italian
Noutati
Protectia datelor
In atentia clientilor Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Succursala Bucuresti

Stimati clienti,
 
Va reamintim faptul ca Veneto Banca S.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti NU va solicita niciodata prin intermediul mesajelor sau formularelor electronice informatii bancare confidentiale referitoare la conturile personale sau ale companiei pe care o reprezentati in relatia cu Banca si nici numere de card sau coduri PIN, numere de utilizator sau parola folosita in aplicatiile de plati electronice.
 
Daca ati primit orice tip de mesaj electronic prin care vi se solicita astfel de informatii va rugam sa:
- NU RASPUNDETI acestor mesaje (e-mail, SMS)
- NU ACCESATI niciunul dintre link-urile prezente in mesaj
- NU DIVULGATI sub nici un pretext parolele de acces, codul PIN sau orice alta informatie solicitata
- COMUNICATI continutul mesajului receptionat sau transmiteti mesajul la adresa de e-mail sesizari@venetobanca.ro  
  
În conformitate cu legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, va informam cu privire la următoarele:
Prin “date cu caracter personal” se înţeleg - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prin “prelucrarea datelor cu caracter personal” se înţelege - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
Prin “operator de date cu caracter personal” se înţelege - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.
 

VENETO BANCA SPA ITALIA MONTEBELLUNA SUCURSALA BUCURESTI (denumită în continuare Bancă/operator) a notificat Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform prevederilor legale în vigoare, faptul că prelucrează date cu caracter personal, şi, în consecinţă, i-au fost atribuite urmatoarele numere de operator de date cu caracter personal:
2057 – pentru derularea serviciilor financiar-bancare, asigurari si reasigurari, furnizarea de informatii autoritatilor statului in baza unor legi speciale, inclusiv transferul datelor cu caracter personal in Italia in scopul desfasurarii serviciilor financiar bancare, asigurari si reasigurari, reclama, marketing si publicitate;
5486 – pentru prelucarea datelor in activitatea administrare resurse umane;
5487 - pentru monitorizarea accesului/persoanelor in spatii publice/private si securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private. 
    
 
TRANSFER ÎN STRĂINĂTATE (S.U.A.) A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CAZUL TRANSFERURILOR DE FONDURI PRIN SWIFT 
 
Vă informăm că Banca noastră efectuează transferuri internaţionale de fonduri prin SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), societate înregistrata în Belgia. SWIFT operează prin centrele sale din Europa şi Statele Unite ale Americii, unde sunt stocate temporar toate datele privind tranzacţiile financiare executate.
 
În cazul în care Clienţii Băncii efectuează transferuri internaţionale de fonduri, DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENŢILOR pot să fie transferate în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene (ex: S.U.A.). S.U.A. nu asigură acelaşi nivel de protecţie în ceea ce priveşte prelucrările de date cu caracter personal precum Statele Membre ale Uniunii Europene, însă prezinta garanţiile necesare (Safe Harbour).
 
În scopul prevenirii spălării banilor şi luptei împotriva finanţării acţiunilor teroriste, autorităţile / instituţiile americane (U.S. Treasury Department etc.) pot solicita acces la datele personale ale Clienţilor Băncii,  stocate în centrul operaţional SWIFT din S.U.A.. Astfel de date sunt stocate numai pentru perioada de timp necesară scopurilor de luptă împotriva terorismului, sunt păstrate în mediu securizat şi sunt manevrate cu grijă.
 
Datele personale ale clienţilor Băncii care ar putea fi puse la dispoziţia autorităţilor americane sunt cele utilizate în transferurile internaţionale de fonduri (nume, prenume, adresă, cod IBAN, sumă, detalii de plată etc.). 
 
Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:
a) prelucrate cu bună-credinţă de către Bancă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
d) exacte şi, dacă este cazul, actualizate;
e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate.
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
 
1.DREPTUL LA INFORMARE.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, Banca este obligata să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului sau, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, Banca este obligata ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului sau, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 
2. DREPTUL DE ACCES LA DATE
Dreptul persoanei vizate de a obţine de  la Banca la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu sine sunt sau nu prelucrate de către aceasta. Banca este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii  asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor Băncii, în conformitate cu dispoziţiile din domeniul legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiţii: se adresează o cerere către Bancă, întocmita în formă scrisă, datată şi semnată şi se depune / transmite la oricare unitate teritorială a Băncii (adresele actualizate ale unităţilor teritoriale ale Băncii sunt afişate pe pagina web a acesteia), în care se comunică datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon), la care se atasează o copie lizibila după buletinul sau cartea de identitate. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Banca este obligata să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 
3. DREPTUL DE INTERVENŢIE:
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Bancă, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele ale oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adreseaza o cerere către Bancă, întocmita în formă scrisă, datată şi semnată şi se depune / transmite la oricare unitate teritorială a Băncii (adresele actualizate ale unităţilor teritoriale ale Băncii sunt afişate pe pagina web a acesteia), în care se vor mentiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Banca este obligată să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 
4. DREPTUL DE OPOZIŢIE:
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Băncii sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Bancă, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată şi se depune / transmite la oricare unitate teritorială a Băncii (adresele actualizate ale unităţilor teritoriale ale Băncii sunt afişate pe pagina web a acesteia), în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Banca este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 
5. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 
6. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
 
7. CONFIDENŢIALITATEA SI SECURITATEA PRELUCRĂRILOR
Orice persoană care acţionează sub autoritatea Băncii sau a persoanei împuternicite de Bancă, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor Băncii cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale.
Banca este obligată să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Print

 
INTERNET BANKING - BANK@YOU

outdex_onlinebanking.jpg

telverde.gif

CONECTARE
Curs valutar
MonedaCumparareVanzare
USD3,75263,9278
EUR4,55004,6500
19.09.2017 - 08:55
Aceste cursuri sunt valabile pentru tranzactii exclusiv pe conturi.
RATE DE DOBANDA

Rate de dobanda si indici de referinta

DESCARCARE

RETEA TERITORIALA
mapa_small.gif Lista agentiilor si date de contact

DETALII

Powered by iSite